Наши службы

Всё, что необходимо знать

Мы проведем аудит или анализ существующего использования всех услуг в отношении предмета бизнеса и будущей бизнес-стратегии Вашей компании. Результатом нашей работы будет комплекс мероприятий, которые предоставят Вам информацию о способах и уровнях использования энергии в зданиях и энергоменеджменте, а также операционные вопросы, включая предложение о мерах, которые необходимо предпринять для достижения экономии энергии при эксплуатации. Благодаря сотрудничеству с VŠB мы можем положиться на лучших экспертов в этой области.

Nabízíme vlastní financování provozních a energetických úspor. Primárně aplikací metody EPC/EC pro garantovanou návratnost energetických investic formou provozních úspor, která vychází z platné směrnice Evropského parlamentu a Evropské rady o energetické účinnosti z r. 2012.
Zárukou úspěšnosti projektu je, že dodavatel smluvně ručí za dosažení úspor a také za návratnost vynaložených prostředků.

Rozdíl v charakteristice metod je následující:

1) Metoda EPC (Energy Performance Contracting) 
komplexní energetická služba, jejímž cílem je snížit spotřebu energie a náklady na spotřebu energie a v zařízeních zákazníka (vzniknou při snížení energetické náročnosti spotřebičů nebo systémů podniků, budov, škol, nemocnic atd.), přičemž je investice hrazena z nákladů uspořených realizací opatření ke snížení spotřeb.

2) Metoda EC (Energy Contracting)
omplexní energetická služba, jejímž cílem je zvýšit efektivnost výroby energie v zařízeních zákazníka a je založena na splácení vložených finančních prostředků platbami za dodávané teplo. Jde především o projekty modernizace systémů centrálního zásobování teplem (dál jen CZT) obcí a měst. Tyto projekty znamenají rekonstrukci kotelen, rozvodných tepelných sítí a domovních předávacích stanic

obrovskou výhodou pro zadavatele je, že jeden dodavatel realizuje projekt od začátku do konce

-> Zpracovává projektovou dokumentaci

-> Navrhuje opatření na základě energetické analýzy

-> Realizuje navržená opatření (včetně vyškolení obsluhy zařízení)

-> Obvykle zajišťuje financování projektu

-> Garantuje objem dosažených úspor

-> Zajišťuje provádění energetického managementu (sledování dosahování úspor, vyhodnocování měření a zpětné podněty k funkčnosti opatření po celou dobu smluvního vztahu)

-> Dodavatel i zákazník mají stejnou motivaci – vysokou míru úspor a tomu odpovídající optimální výši investice

V týmu máme zkušené odborníky, kteří se dotační problematice věnují více, jak 10 let a vždy Vám poradí. Upozorníme Vás, kdy je vhodné o dotaci požádat, kdy je ta správná doba a kolik finančních prostředků Vám dotace přinese. Při výpočtu provozních či energetických úspor vždy přikládáme i možnost financování s ohledem na vypsané dotační tituly, takže máte zajištěno, že Vám nic neuteče.

Evropské dotace v oblasti (OPPIK) úspor energie a obnovitelných zdrojů energie nebylo nikdy snazší získat jako nyní. Rádi vám dotaci na Váš podnik pomůžeme získat.

Spolupracujeme s širokou sítí dodavatelských a subdodavatelských firem, která je schopna zajistit nákup veškerých surovin, materiálů či strojů podle vašich potřeb a vždy za nejlepší ceny. Ať nakupujeme spotřební materiál nebo parní kotel, provozujete kuchyň, prádelnu nebo uklízíte, neváhejte se na nás obrátit.

Poradíme Vám, jak se efektivně a správně přizpůsobit nové směrnici Evropského parlamentu, která hovoří o zpracování osobních údajů a nakládání s nimi. Víme, co je potřeba upravit, nastavit a zajistit pro řádné zpracování osobních údajů na odpovídajícím HW.

Zajistíme Vám potřebný dokument obsahující informace o energetické náročnosti budovy vypočtené dle metody stanovené prováděcím právním předpisem; zákon č. 406/2000 sb. Energetický štítek obsahuje označení elektrických spotřebičů a nově také budov, který označuje energetickou náročnost.

Jedná se o spotřebu elektrické energie, vody, objem vyprodukovaných emisí, hlučnosti apod. Jelikož je tento průkaz nutný pro nákup či prodej nemovitostí, nemělo by se proto na něj zapomínat.

Ověřuje věcnou správnost, zda stav majetku a závazků vykázaný v účetnictví k určitému dni odpovídá skutečnosti, tzn. že žádné účetnictví se bez inventarizace neobejde. Neváhejte se proto obrátit na dlouholeté profesionály ve svém oboru.

Lokální distribuční soustavou se rozumí vzájemně propojený soubor vedení a zařízení o napětí 110 kV, s výjimkou vybraných vedení a zařízení o napětí 110 kV, která jsou součástí přenosové soustavy, a vedení a zařízení o napětí 0,4/0,23 kV, 1,5 kV, 3 kV, 6 kV, 10 kV, 22 kV, 25 kV nebo 35 kV sloužící k zajištění distribuce elektřiny na vymezeném území České republiky, včetně systémů měřicí, ochranné, řídicí, zabezpečovací, informační a telekomunikační techniky včetně elektrických přípojek ve vlastnictví provozovatele distribuční soustavy.

Pro Vás jako zákazníka to ve finále znamená výhodnější cenu elektrické energie a žádné starosti s poskytovatelem služby. Významná je také časová úspora, kterou můžete věnovat práci pro svou společnost.

Kde je vhodné zřízení LDS (lokální distribuční soustava)?
Pro objekty většího rozsahu s pronajímatelnými prostory (administrativní objekty, obchodní domy, průmyslové nebo logistické parky, bytové domy či komplexy s velkým počtem bytů) je vhodné zřídit lokální distribuční soustavu.

Výhody plynoucí ze zřízení LDS:
V případě zřízení LDS je situace výrazně jiná. Provozovatel LDS přebírá do správy veškeré technické zařízení až po fakturační rozhraní, tzn. kabely, rozvaděče (VN i NN), transformátory atd. Veškeré ztráty jdou za provozovatelem LDS a údržba je jeho zákonnou povinností. Dále je nájemcům umožněno zvolit si libovolného obchodníka s elektrickou energií.